thuis in coaching, advies & management

Zoekt u een adviseur voor uw organisatie, een manager voor een afdeling of een project? Ben u op zoek naar een coach voor uzelf, uw team of een medewerker? Heeft u vragen over procesvoering, strategie of de inrichting van uw organisatie? Vraagt de verandering in uw organisatie de intensieve begeleiding van teams of medewerkers? Dan bent u bij act value aan het juiste adres.

Onze missie

Foto: Amsterdam Zuidas, © Udo Geisler op Flickr.

de missie van act value

“omgevingsbewust stappen verder”

1
omgevingsbewust

Een vraag of knelpunt ontstaat altijd binnen zijn context. act value neemt deze context zorgvuldig in beschouwing, en kijkt waar deze beïnvloedbaar is en waar niet. Hiermee wordt voorkomen dat de focus ligt op inhoud alleen en niet op het proces. Gekeken wordt naar wat het probleem in stand houdt en niet wordt geadresseerd zodat de werkelijke vraag kan worden beantwoord.

2
samen

Het 'samen' gaat over de betrokkenheid van act value bij de vraag van de organisatie en de medewerkers daarbinnen. Wij lopen mee, niet voor, niet achter, maar naast u als organisatie. Wij voelen ons zeer betrokken bij uw zaak en zetten dat om in daden. Daarbij is participatie van u als cliënt een noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende oplossing op uw vraag. De organisatie blijft probleem-eigenaar.

3
stappen verder

Tijdens het proces zal er steeds aandacht zijn voor wat de samenwerking oplevert. Zowel voor u als organisatie, maar ook voor act value in termen van meerwaarde willen leveren. Met de vinger aan de pols stellen wij samen meermaals vast of we op de goede weg zijn. De intrinsieke motivatie voor u en ons, samen met het beider enthousiasme om op zoek te gaan naar oplossingen, bepaalt of een opdracht een succes kan worden.

de werkwijze van act value

act value start al haar opdrachten met een analyse van de vraagstelling: samen met de klant kijken wij wat er nodig is om tot een plan van aanpak te komen.

Bij act value kost deze analyse soms meer tijd dan klanten gewend zijn. Wij zijn echter van mening dat deze eerste stap onmisbaar is om tot een gerichte, effectieve en efficiënte aanpak te kunnen komen. Klanten worden in deze eerste fase tot nieuwe gedachten en inzichten gebracht. Soms leidt dit tot een geheel andere en efficiëntere aanpak dan zij zelf verwacht hadden.

mensbeeld

Het mensbeeld van waaruit act value werkt, is dat van een intrinsiek gemotiveerd mens. Een medewerker die weet waarvoor hij werkt, zelf verantwoordelijk is voor zijn handelen en die zelf sturing en invulling kan geven aan zijn bijdrage aan de organisatie. De organisatie creëert daarvoor de mogelijkheid, in ruimte, duidelijkheid en in dialoog met betrokkenen. Voor de communicatie is iedereen medeverantwoordelijk.

vraaggestuurd procesmanagement

act value onderzoekt samen met u en bepaalt duidelijk wat de vraag is waarop de inzet geleverd wordt. Waar gaat het (echt) over? Wordt gecommuniceerd wat gecommuniceerd moet worden? Op welke wijze wordt door een ieder constructief en positief bijgedragen aan het geheel? Vraaggestuurd wordt het proces gemanaged tot de organisatie dat management weer in eigen hand neemt.

verder kijken en ontwikkelen

Betrokkenen (managers en medewerkers) worden door act value uitgenodigd verder te kijken dan alleen de inhoud van het traject. Daarbij wordt ook hun eigen rol in het proces onder de loep genomen. Waarin zit hun eigen groeimogelijkheid, die de voorliggende vragen ook biedt en hoe wordt deze benut? Niet iedere verandering is leuk en kan tegelijkertijd ook een kans zijn.

Foto: De Markthal in Rotterdam, © Paul van de Velde op Flickr.

de diensten van act value

act value is thuis in advies en management. Daarnaast bieden wij coaching en training aan individuen in werk- en conflictsituaties, zowel binnen als buiten de uitgevoerde projecten. En leveren wij op maat ontwikkelde trainingen.

projecten van act value

De cliënten van act value zijn te vinden in de profit en de non-profit sector met het accent op de (openbare) gezondheidszorg, de (financiële) dienstverlening en binnen de automotive industrie.

teamontwikkeling openbare gezondheidszorg

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Werkzaamheden:

Herpositionering van een team binnen de rve GGD. Na een reorganisatie in 2017, waarna het team de focus volledig richtte op de publieke taken, is uitbreiding op meer strategische taken en de vorming van binnen-en buitengemeentelijke netwerken nodig om te komen tot een integrale werkwijze. Begeleiding van het team op weg naar deze nieuwe fase inclusief de uitbreiding van het team met gelijktijdige invulling van de rol van de teammanager.

herziening instrument intercollegiale visitatie

Opdrachtgever: GGD Hollands Midden

Werkzaamheden: Ontwerp en implementatie

De landelijke intercollegiale visitatie van de teams infectieziektebestrijding gaat een volgende ronde in tussen 2018 en 2021.
Daartoe is het instrument uit inmiddels 2009 sterk vereenvoudigd op basis van de evaluatie van de voorgaande jaren. Tevens werd een nieuwe webbased applicatie ontwikkeld.
Artsen, verpleegkundigen en managers zijn getraind in het gebruik van het nieuwe instrument.

publieke veiligheid en gezondheid bij risicovol biologisch onderzoek

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Werkzaamheden: advisering aan de regio Rotterdam-Rijnmond en implementatie risico-assesment-instrument

In Nederland bevinden zich veel laboratoria waarom soms ook met voor mens- en dier gevaarlijke organismen wordt gewerkt. Hoe kan de wetenschap ruimte worden geboden voor het doen van zeer noodzakelijk onderzoek terwijl de publieke veiligheid en gezondheid wordt geborgd?

stedelijk projectleider aanpak oorzaken overlastgevende dieren in Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam (Ruimte en Duurzaamheid en GGD)

Werkzaamheden: Projectmanagement

De stad Amsterdam kampt met moeilijk aan te pakken oorzaken die leiden tot de overlast van dieren in de openbare ruimte en in huizen.
Eetbaar afval op straat vormt de grootste voedselbron voor dieren, en is daarmee tegelijkertijd een van de lastig aan te pakken factoren die leiden tot ervaren overlast.
Het project richt zich op het gezamenlijk optrekken van bewoners, bezoekers, uitvoerders die de stad schoon en heel proberen te houden, handhavers die optreden als nodig en adviseurs die met innovatieve en slimme suggesties komen om gedrag van de gebruikers van de stad te veranderen.

preventie ongezond seksueel gedrag

Opdrachtgever: GGD Rotterdam-Rijnmond

Werkzaamheden: procesbegeleiding

Voorkomen is beter dan genezen, ook bij ziekte door seksueel gedrag. Daarom kijkt de GGD Rotterdam-Rijnmond kritisch naar de uitgevoerde werkzaamheden om de kosteneffectiviteit te verhogen.

training en coaching als veranderinstrument

Opdrachtgever: overheid/ziekenhuis

Werkzaamheden: training/coaching

De markt -in hoog- en laagconjunctuur- vraagt de organisatie om mee te bewegen. Het zijn de medewerkers die de beweging inzetten.

intercollegiale visitatie IZB

Opdrachtgever: GGD'en in Nederland

Werkzaamheden: landelijke implementatie

De intercollegiale visitatie wordt een belangrijk kwaliteitsinstrument binnen de algemene infectieziektebestrijding binnen GGD'en.

Interim en change management dierplaagmanagement in de stad

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Rve GGD, afdeling Leefomgeving

Werkzaamheden: Interim managment en reorganisatie team Dierplaagbeheersing

Het team Dierplaagbeheersing tracht door adequate advisering aan bewoners, ondernemers en instellingen in de stad Amsterdam, de aanwezigheid van dieren op een aanvaardbaar niveau te houden. Om zich voornamelijk te richten op de problemen in en van de stad daar waar de overlast van dieren in de openbare ruimte onwenselijke proporties inneemt, en om te komen tot een kostendekkende exploitatie, is het team gereorganiseerd.

intervisiebegeleiding

Opdrachtgever: overheid

Werkzaamheden: intervisiebegeleiding

Intervisie is een instrument dat zich richt op het functioneren van de professional in zijn of haar rol. Omdat de professionals samen de organisatie vormen, heeft intervisie een diepere doorwerking en groter effect dan op het niveau van het individu alleen.

seksuele gezondheid

Opdrachtgever: Schorer

Werkzaamheden: onderzoek en advies

Om de seksuele gezondheid van de groep MSM te bevorderen, is binnen ManTotMan, een zeer laagdrempelige testvoorziening ontwikkeld onder de naam Testlab. De GGD'en Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam werken hier al enkele jaren mee. Helaas is door het faillisement van Schorer de opdracht tot nader order opgeschort.

optimalisatie subsidieproces

Opdrachtgever: gemeente

Werkzaamheden: doorlichting en optimaliseren subsidiebeoordelings- en -verstrekkingsproces Welzijn

Binnen welzijn is er een aanzienlijke geldstroom richting uitvoerende organisaties, die vraagt om resultaat gerichte sturing bij de subsidieverlening en en een op outcome gerichte afrekening.

regionalisering infectieziektebestrijding

Opdrachtgever: GGD

Werkzaamheden: procesmanagement

act value is betrokken bij de opzet van diverse samenwerkingsverbanden, zoals invoering van een registratiesysteem voor meldingen van infectieziekten en de vorming van de regionale soa-centra en tbc-bureaus in Nederland.

reizigersadvisering: herstructurering reizigersspreekuur

Opdrachtgever: GGD

Werkzaamheden: advies

act value heeft een van de markttaken van de GGD Zuid-Hollandse eilanden, de reizigersadvisering, grondig doorgelicht.

subsidieaanvragen

Opdrachtgever: universiteit

Werkzaamheden: procesmanagement

act value begeleidt regelmatig subsidieaanvragen binnen de Kaderprogramma's van de Europese Commissie.

woonservicegebieden

Opdrachtgever: gemeente

Werkzaamheden: procesmanagement

In Rotterdam wordt een 15-tal woonservicegebieden (WSG) ingericht zodat ouderen en mensen met een beperking (langer) zelfstandig kunnen wonen.

Ga terug naar projecten
teamontwikkeling openbare gezondheidszorg

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Werkzaamheden:

Ga terug naar projecten
herziening instrument intercollegiale visitatie

Opdrachtgever: GGD Hollands Midden

Werkzaamheden: Ontwerp en implementatie

De landelijke intercollegiale visitatie van de teams infectieziektebestrijding gaat een volgende ronde in tussen 2018 en 2021.
Daartoe is het instrument uit inmiddels 2009 sterk vereenvoudigd op basis van de evaluatie van de voorgaande jaren. Tevens werd een nieuwe webbased applicatie ontwikkeld.
Artsen, verpleegkundigen en managers zijn getraind in het gebruik van het nieuwe instrument.

Ga terug naar projecten
publieke veiligheid en gezondheid bij risicovol biologisch onderzoek

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Werkzaamheden: advisering aan de regio Rotterdam-Rijnmond en implementatie risico-assesment-instrument

Er wordt op hoog niveau wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, veelal op zoek naar vaccins voor ziekten die voor mens en/of dier zeer bedreigend kunnen zijn. Nederland heeft internationaal gezien aanzien voor wat betreft het uitgevoerde onderzoek binnen virologie en wil ook op het gebied van bacteriologie een voortrekkersrol spelen. Daarmee dient de wetenschap de mensheid in de toekomst en wordt er in een belangrijke behoefte (het vinden van vaccins of het tegen lage kosten kunnen produceren van vaccins) voorzien.
Een laboratorium wordt een risico-object als ziekteverwekkers bedoeld of onbedoeld buiten het lab geraken. Veilig werken voorkomt onbedoelde verspreiding van ziektekiemen, beveiliging verkleint de kans op de moedwilliger verspreiding van virussen of bacteriën. Beleid op basis van bestuurlijke keuzes en toesing van risico’s leidt tot een afweging van economische belangen en wetenschappelijke enerzijds en risico’s anderzijds. act value heeft dit proces begeleid en de opzet gemaakt van een beleid- en toetsingskader.

Ga terug naar projecten
stedelijk projectleider aanpak oorzaken overlastgevende dieren in Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam (Ruimte en Duurzaamheid en GGD)

Werkzaamheden: Projectmanagement

De stad Amsterdam kampt met moeilijk aan te pakken oorzaken die leiden tot de overlast van dieren in de openbare ruimte en in huizen.
Eetbaar afval op straat vormt de grootste voedselbron voor dieren, en is daarmee tegelijkertijd een van de lastig aan te pakken factoren die leiden tot ervaren overlast.
Het project richt zich op het gezamenlijk optrekken van bewoners, bezoekers, uitvoerders die de stad schoon en heel proberen te houden, handhavers die optreden als nodig en adviseurs die met innovatieve en slimme suggesties komen om gedrag van de gebruikers van de stad te veranderen.

Er wordt gewerkt volgens de Amsterdamse lerende aanpak: pilots zijn geformuleerd om met nut-, tussen- en nameting de effectiviteit van verschillende interventies vast te stellen en die breed over de stad uit te rollen bij gebleken effectiviteit. Toegewerkt wordt naar een integrale en structurele duurzame en diervriendelijke aanpak van de oorzaken om tot vermindering van de overlast te komen.

Ga terug naar projecten
preventie ongezond seksueel gedrag

Opdrachtgever: GGD Rotterdam-Rijnmond

Werkzaamheden: procesbegeleiding

Het Traject Preventie is een bewust gekozen moment om de blik naar buiten te werpen en vast te stellen waar het meest risicovolle seksuele gedrag in het werkgebied plaatsvindt. Als dat duidelijk in beeld is, b.v. aan de hand van surveillance gegevens en de informatie die vanuit het veld komt, wordt vastgesteld of de aangeboden interventies daarop voldoende aansluiten. En wat de effectiviteit van interventies is. De beoogde uitkomst van het project: goede kosteneffectieve aansluiting van interventies op hoog-risico seksueel gedrag.

Ga terug naar projecten
training en coaching als veranderinstrument

Opdrachtgever: overheid/ziekenhuis

Werkzaamheden: training/coaching

De onderneming voelt direct wanneer de markt aantrekt of juist verslapt. Een adequate reactie van de organisatie vraagt visie, reactiesnelheid en flexibiliteit en creativiteit van de medewerkers. Een dergelijk traject werd gevolgd door Audi en Volkswagendealer Avenu alsmede een middelgrote GGD.

act value denkt en doet mee. Een scan van de organisatie door het afnemen van interviews en het rondkijken in de organisatie en het uitvoeren van een marktverkenning zijn de eerste stap voor het plan van aanpak. Een ‘Mysterie’ onderzoek (waaronder het zogenaamde mystery shoppen) kunnen helpen bij het in kaart brengen van de huidige werkwijze van de organisatie en het potentieel van de medewerkers.

Het kader (missie, visie en beschikbaar budget) bepalen de richting en diepte van het traject. In het plan van aanpak wordt ingegaan op de potentie en mogelijkheden van de onderneming en de verbeterpunten. Het zijn de medewerkers die het moeten doen en daarom vormt de begeleiding van de organisatie -van uitvoering tot en met management- de basis voor het verandertraject dat de marktverandering opvangt en gebruikt als mogelijkheid.

Medewerkers worden begeleid door een trainingsprogramma dat act value op maat ontwikkeld. Afhankelijk van de persoonlijke ontwikkelpunten van medewerkers, wordt op-maat coaching aangeboden, zowel voor teams als voor individuen. De gewenste verandering kan zo diepgaand doordringen.

De cyclus is in bijgaande illustratie schematisch weergegeven. Omdat act value uitsluitend maatwerktrainingen aanbiedt, vindt er op tenminste twee momenten bijsturing plaats: direct na de ontwikkeling van het product en na het meten en evalueren van het trainings- en coachingprogramma. Op het niveau van de individuele medewerker of het team, worden apart doelen geformuleerd, geëvalueerd en bijgesteld om te borgen dat er altijd rendement wordt behaald met de inzet van de mensen en middelen van een traject.

training_coaching_schema

 

Naast diepgaande verandertrajecten verzorgt act value ook kortlopende trajecten zoals het begeleiden van productintroducties en het verzorgen duidelijk afgebakende trainingen voor management en salesteams.

 

Ga terug naar projecten
intercollegiale visitatie IZB

Opdrachtgever: GGD'en in Nederland

Werkzaamheden: landelijke implementatie

De zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van het instrument. Deze wordt ondersteund door een lange vragenlijst met een groot aantal vragen op de negen wettelijke deeltaken van de algemene infectieziektebestrijding alsmede enkele organisatorische aspecten.
Deze aanpak stimuleert medewerkers van de afdeling te reflecteren op professioneel handelen en te komen tot het opstellen van een verbeterplan op basis van de bevindingen uit de voorbereiding door het team en de bevindingen van het visitatieteam tijdens de dag van de visitatie.
Aan het einde van de visitatie vindt een presentatie plaats van de bevindingen door het visitatieteam en ontvangt de GGD achteraf een rapportage. De rapportage is vertrouwelijk.

Na vier jaar wordt naast de uitvoering van een nieuwe visitatie teruggekeken naar de uitvoering van de voorgenomen verbeteringen.

Ga terug naar projecten
Interim en change management dierplaagmanagement in de stad

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Rve GGD, afdeling Leefomgeving

Werkzaamheden: Interim managment en reorganisatie team Dierplaagbeheersing

Het team Dierplaagbeheersing tracht door adequate advisering aan bewoners, ondernemers en instellingen in de stad Amsterdam, de aanwezigheid van dieren op een aanvaardbaar niveau te houden. Om zich voornamelijk te richten op de problemen in en van de stad daar waar de overlast van dieren in de openbare ruimte onwenselijke proporties inneemt, en om te komen tot een kostendekkende exploitatie, is het team gereorganiseerd.

De reorganisatie heeft anderhalf jaar geduurd en de meeste functies van de medewerkers zijn herzien: van uitvoeren naar adviseren.

Ga terug naar projecten
intervisiebegeleiding

Opdrachtgever: overheid

Werkzaamheden: intervisiebegeleiding

Het gebruik van intervisie kent -naast een groeimogelijkheid voor individuele medewerkers door meer inzicht te krijgen op hun rol en functioneren in de organisatie- steeds meer een organisatiebelang. Knelpunten in de organisatie komen aan het licht en worden besproken. Medewerkers leren hoe zij zelf beter kunnen omgaan met deze knelpunten en kunnen bijdragen aan het wegnemen hiervan.

aanpak
De intervisiebegeleiding door act value richt zich daarom op:

 • het vergroten van het inzicht in het eigen functioneren en het verbreden van de mogelijkheid (eigen) verantwoordelijkheid te nemen en dragen;
 • het bieden van praktische handvatten hoe om te gaan met weerstanden van collega’s en klanten van de organisatie en soms ook de onmacht om bepaalde veranderingen te realiseren;
 • het inzichtelijk maken van communicatieprocessen, de eigen bijdrage daaraan en organisatie-brede knelpunten daarin;
 • het verhogen van de assertiviteit en weerbaarheid van medewerkers en hoe deze assertiviteit effectief in te zetten;
 • de nadruk op het plezier in het werk en hoe medewerkers zelf aan een prettige en respectvolle werkomgeving kunnen bijdragen.

leerdoelen
Vooraf worden leerdoelen gesteld op drie domeinen: persoonlijke ontwikkelwensen, (intercollegiale) communicatie en professionele effectiviteit. Bij iedere sessie wordt een casus besproken en kijken alle deelnemers welk leereffect er voor henzelf is op de drie genoemde domeinen. Aan het eind van een cyclus wordt de groei van iedere medewerker per domein vastgesteld, successen vastgesteld en kan een ontwikkeldoel worden bepaald in een volgend traject.

opleiding facilitators
act value begeleid op verzoek van de opdrachtgever ook medewerkers in hun groei tot facilitator van intervisie, zodat organisaties kunnen streven naar een pool van facilitators in de organisatie. De organisatie is zo niet meer afhankelijk van de externe begeleiding. Supervisie van facilitators is aan te raden en wordt eveneens door act value verzorgd.

Ga terug naar projecten
seksuele gezondheid

Opdrachtgever: Schorer

Werkzaamheden: onderzoek en advies

act value is gevraagd een vooronderzoek uit te voeren in drie soa-regio’s in Nederland om de haalbaarheid van de invoering van deze testvoorzieningen vast te stellen. Daarbij wordt gekeken naar

 • surveillancegegevens (omvang doelgroep, bereik, ambitie)
 • logistieke randvoorwaarden
 • financiële haalbaarheid
 • communicatie en promotie

Uiteindelijk is het aan de licentiehouder van Testlab een besluit te nemen of het instrument verder in Nederland kan worden uitgerold. Helaas is door et faillisement van Schorer de opdracht voorlopig opgeschort.

Ga terug naar projecten
optimalisatie subsidieproces

Opdrachtgever: gemeente

Werkzaamheden: doorlichting en optimaliseren subsidiebeoordelings- en -verstrekkingsproces Welzijn

In samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en GGD’en begeleidt act value regelmatig subsidieaanvragen binnen de Kaderprogramma’s van de Europese Commissie.

Onder aanvoering van een van de meest vooraanstaande universitaire Onderzoeksinstellingen binnen de Openbare Gezondheidszorg, is in de afgelopen jaren een aantal subsidieaanvragen opgesteld en ingediend. act value heeft daarbij begeleiding en coördinatie geboden. Strikte regelgeving en de coördinatie van vele internationale partners vroeg een adequate en efficiënte aansturing van het proces om binnen de deadline tot het eindproduct te komen. Twee voorbeelden:

Kaderprogramma’s Europese commissie: Begeleiding Europese subsidieaanvraag (voorjaar 2007)
Een consortium van Europese en Aziatische partners schreef dit voorjaar een nieuwe aanvraag over risicomanagement bij een uitbraak van pandemische aviare influenza.

Kader programma’s Europese Commissie: Subsidieaanvraag SARS control
In juli 2004 werd een zogenaamde call geopend door de Europese Commissie waarin onderzoeksinstellingen werden uitgenodigd tot het doen van onderzoeksvoorstellen die zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen en effectief bestrijden van een SARS outbreak. Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de GGD Rotterdam e.o. gaven act value de opdracht deze subsidieaanvraag binnen dit zesde kaderprogramma van de Europese Commissie te begeleiden en procesmatig te sturen. Het betrof een aanvraag die samen met de vijf andere Europese en Chinese onderzoeksinstellingen werd ingediend. De aanvraag is gehonoreerd onder voorwaarde van samenwerking met een andere hoofdaanvrager uit Engeland.

Ga terug naar projecten
regionalisering infectieziektebestrijding

Opdrachtgever: GGD

Werkzaamheden: procesmanagement

De centrale overheid beoogt kwaliteitsverbetering binnen de infectieziektebestrijding in Nederland te realiseren om adequaat te kunnen reageren op uitbraken en gedragsverandering van risicogroepen. Om dit te bereiken wordt op een aantal terreinen samenwerking gestimuleerd en opschaling gebruikt om met de grotere schaal en voldoende formatie het vereiste kwaliteitsniveau te garanderen.

In het licht van de nieuw griep-pandemie en de prevalentie van Q-koorts, wordt de wens om over de grens van een GGD heen te kunnen kijken, steeds duidelijker gehoord. Zo kunnen GGD’en in samenwerking tot een meer effectieve aanpak komen en worden barrières geslecht om samen te werken. act value voert het projectmanagement bij de aanschaf en invoering van een nieuw systeem dat naast het locale case-management de mogelijkheid biedt op de schaal van de GGD of de regio, of enige zelfgekozen schaal van samenwerking, de uitbraak te volgen en hierop adequaat te reageren. Vijf GGD’en hebben het voortouw genomen en zoeken een verbreding van de samenwerking, waarin act value een stimulerende rol speelt en ook andere partijen probeert te betrekken.

act value is bij diverse regionaliseringstrajecten betrokken, zoals de vorming van de regionale soa-centra en tbc-bureaus in Nederland. Daarnaast draagt act value bij aan de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden tussen organisaties. En aan de deskundigheidsbevordering bij opschaling van de bedrijfsvoering van zelfstandig opererende organisaties in een nieuwe organisatie.

De zes GGD’en in Zuid-Holland besloten om het landelijk afgesloten Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding een lokaal vervolg te geven. Binnen Zuid-Holland zijn samenwerkingsverbanden opgezet op de terreinen tuberculosebestrijding en de curatieve soa-bestrijding. Daarnaast wordt op het gebied van kwaliteitsmanagement en bij het opzetten van een solide bereikbaarheidsregeling samenwerking onderzocht. Als projectsecretaris draagt Giel Luichjes bij aan de totstandkoming van de voorgenoemde eindresultaten.

Ga terug naar projecten
reizigersadvisering: herstructurering reizigersspreekuur

Opdrachtgever: GGD

Werkzaamheden: advies

Op verzoek van de GGD Zuid-Hollandse eilanden heeft act value een van de markttaken van deze GGD, de reizigersadvisering, grondig doorgelicht.

Op basis van deze doorlichting werden de bedrijfsprocessen opnieuw ingericht, zijn de financiële opbrengsten en kostenstructuur fundamenteel gewijzigd en werd besloten tot invoering van een geautomatiseerd systeem ter ondersteuning van de processen.

Direct na oplevering van de bevindingrapportage door act value werd een veranderplan opgesteld waarmee de GGD Zuid-Hollandse eilanden de grote verandering gestructureerd en planmatig zelf verder heeft opgepakt.

act value werk daarnaast ook voor landelijk opererende organisaties op het gebied van reizigersadvisering.

 

Ga terug naar projecten
subsidieaanvragen

Opdrachtgever: universiteit

Werkzaamheden: procesmanagement

In samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en GGD’en begeleidt act value regelmatig subsidieaanvragen binnen de Kaderprogramma’s van de Europese Commissie.

Onder aanvoering van een van de meest vooraanstaande universitaire Onderzoeksinstellingen binnen de Openbare Gezondheidszorg, is in de afgelopen jaren een aantal subsidieaanvragen opgesteld en ingediend. act value heeft daarbij begeleiding en coördinatie geboden. Strikte regelgeving en de coördinatie van vele internationale partners vroeg een adequate en efficiënte aansturing van het proces om binnen de deadline tot het eindproduct te komen. Twee voorbeelden:

Kaderprogramma’s Europese commissie: Begeleiding Europese subsidieaanvraag (voorjaar 2007)
Een consortium van Europese en Aziatische partners schreef dit voorjaar een nieuwe aanvraag over risicomanagement bij een uitbraak van pandemische aviare influenza.

Kader programma’s Europese Commissie: Subsidieaanvraag SARS control
In juli 2004 werd een zogenaamde call geopend door de Europese Commissie waarin onderzoeksinstellingen werden uitgenodigd tot het doen van onderzoeksvoorstellen die zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen en effectief bestrijden van een SARS outbreak. Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de GGD Rotterdam e.o. gaven act value de opdracht deze subsidieaanvraag binnen dit zesde kaderprogramma van de Europese Commissie te begeleiden en procesmatig te sturen. Het betrof een aanvraag die samen met de vijf andere Europese en Chinese onderzoeksinstellingen werd ingediend. De aanvraag is gehonoreerd onder voorwaarde van samenwerking met een andere hoofdaanvrager uit Engeland.

Ga terug naar projecten
woonservicegebieden

Opdrachtgever: gemeente

Werkzaamheden: procesmanagement

Een woonservicegebied (WSG) is een prettige wijk of buurt, waarin iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking, zo lang mogelijk met behoud van eigen regie kunnen blijven wonen. In een WSG wordt een hoogwaardig pakket aan wonen, zorg en welzijnsdiensten aangeboden en gegarandeerd. Om die reden wordt per WSG een afgestemd pakket van wonen, zorg en welzijnsdiensten ontwikkeld voor ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.

Door de afstemming en de bundeling van het aanbod (gezondheid, maatschappelijke voorzieningen, winkels etc) op de vraag van senioren en mensen met een beperking, zijn deze voorzieningen zo toegankelijk mogelijk. In combinatie met woningen die op gebruikseisen zijn gestemd, kunnen bewoners in een wijk met elkaar (samen)leven.

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk realiseert drie of vier woonservicegebieden. Giel Luichjes van act value begeleid als procesmanager de totstandkoming van vier woonservicegebieden in een grote stad.

De uitdaging is partijen met zeer uiteenlopende doelen, activiteiten en dienstenaanbod, tot samenwerking te brengen op basis van de gedeelde groep cliënten: ouderen en mensen met een beperking. Voor de ene aanbieder is de dienstverlening aan deze groepen dagelijkse praktijk, voor de andere aanbieder vraagt dit tot een aanpassing van een manier van denken en benaderen van deze groepen. Procesmanagement richt zich op de gedeelde belangen van de dienstverleners en op het zo duidelijk mogelijk in beeld brengen van de belangen van de doelgroepen.

Vorige
Volgende

wie zijn wij?

Giel Luichjes startte act value. Hij is van huis uit econoom met veel ervaring als consultant en manager in verschillende werkomgevingen. Hij specialiseerde zich in advisering op het gebied van mensen in organisaties, bedrijfsvoering en financiën. Daarna ronde hij hij zijn opleiding af tot psychosociaal therapeut.

In de afgelopen 15 jaar hield hij zich bezig met strategieontwikkeling, marketing, bedrijfsinrichting en verandermanagement. In zijn psychotherapiepraktijk richt hij op vraagstukken van individuen (www.sinteze.nl).

Momenteel werkt hij voor act value in de rol van procesmanager, teamcoach en projectmanager bij instellingen in de non-profit sector. Als coach en trainer en werkt hij vanuit de mensvisie van de psychosynthese, een stroming van humanistische psychologie.

Curriculum Vitae
Tijdens zijn studie werkte Giel bij het Ministerie van Financiën. Daar heeft hij een paar jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiëntie van beleid op departementen. Daarnaast was hij een van de adviseurs van de minister op het gebied van budgettaire kwesties. In het bedrijfsleven heeft Giel zes jaar als intern en extern adviseur gewerkt bij de ING-bank en Reuters. Hij adviseerde relaties bij vraagstukken over dienstverlening voor de specifieke situatie van de klant en verkocht hierbij passende financiële producten. Bovendien was hij intern adviseur voor het te voeren beleid bij de relaties van zijn werkgevers. Bij Reuters in Geneve werkte Giel als projectleider in een veranderingstraject en als coach van (nieuwe) medewerkers die hij begeleidde en trainde. Daarna werkte hij ruim twee jaar Bij Capgemini (Ernst & Young) als senior consultant voor hij deze rol in het eigen bedrijf in 2004 voortzette. De specialisatie binnen de publieke gezondheidszorg is na 18 jaar nu vanzelfsprekend geworden.

Bas Luichjes werkt voor act value als trainer, coach, interim manager en adviseur. Hij heeft zich ontwikkeld in de autobranche en door jarenlange ervaring in diverse rollen een breed arsenaal ontwikkeld aan interventiestrategieën om mensen en organisaties in beweging te krijgen.
Bas’ expertise richt zich op het bouwen van teams in profit en non-profit organisaties. Hiermee adviseert Bas bedrijven en instellingen bij het opzetten van een effectieve bedrijfsprocessen. In zijn rol als lijnmanager richt Bas zich op het ontwikkelen en stimuleren van persoonlijke effectiviteit van medewerkers. Hierbij komt er een verbetering tot stand in de onder andere onderlinge samenwerking, loyaliteit en klantenthousiasme. Hij is bedenker en mede-eigenaar van de Later Academy waar we soortgelijke dienstverlening aanbieden.

Curriculum Vitae
Na diverse functie in de directe verkoop, werd hij salesmanager. In deze functie was hij direct verantwoordelijk voor het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, het marketing en het aansturen van drie sales-medewerkers. Hij groeide door en werkte als vestigingsmanager waar hij sturing aan een team van 18 medewerkers gaf en verantwoordelijk was voor het behalen van de verkoopdoelstellingen van zowel sales als after sales, inkoop, de marketing en het CRM/DMS-beheer.

De kracht van Bas het creëren van een sfeer waarbinnen de mens, teams, kwaliteit, service en rendement centraal staan. Na 8 jaar lijnmanagement heeft Bas als interim-manager, adviseur en coach gewerkt voor hij aansluiting zocht bij act value. In deze periode hield Bas zich bezig met het coachen van verkoop en after sales teams en het adviseren van directies.

Hij is tevens gecertificeerd TMA-expert (TMA staat voor Talent Motivatie Analyse). Dit is een assesement tool dat hij veel inzet voordat een training of coaching traject start. De TMA geeft veel inzicht vooraf in de dynamiek binnen een teams en de individuele inbreng van iedere medewerker. Daarmee is een coaching of training traject efficiënt en doelgericht.

Posts van @actvalue@mastodon.online

 • De compensatieregeling voor de toeslagenaffaire: onuitlegbaar, onuitvoerbaar, onbetaalbaar https://decorrespondent.nl/15377/de-compensatieregeling-voor-de-toeslagenaffaire-onuitlegbaar-onuitvoerbaar-onbetaalbaar/5749f270-a081-0745-179b-27ba84c87727
 • Rectoren beknotten de academische vrijheid https://www.nrc.nl/nieuws/2024/06/10/rectoren-beknotten-de-academische-vrijheid-a4855925 https://www.nrc.nl/nieuws/2024/06/10/rectoren-beknotten-de-academische-vrijheid-a4855925
 • Een baas die verwacht dat je het bed met hem deelt, en andere misstanden op het werk https://www.nrc.nl/nieuws/2024/06/11/een-baas-die-verwacht-dat-je-het-bed-met-hem-deelt-en-andere-misstanden-op-het-werk-a4855913 https://www.nrc.nl/nieuws/2024/06/11/een-baas-die-verwacht-dat-je-het-bed-met-hem-deelt-en-andere-misstanden-op-het-werk-a4855913

contact & route

act value
cruquiuskade 113
1018 AM Amsterdam
e-mail: info@actvalue.nl
KvK: 51523760
BTW-nummer: NL002002494B33

Het kantoor van act value is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van van 8.30 tot 17.30 uur. Het secretariaat van act value beantwoordt de telefoon: 020 – 760 3696.

Wilt u direct een (eerste) afspraak maken voor een coachinggesprek, dan kan dat via de (klik hier) afspraakplanner van sinteze (een zusterorganisatie van act value) en kiest u de optie ‘kennismaking’, ‘coachinggesprek 1 uur’ of coachinggesprek 2 uur’. Aan alle gesprekken zijn kosten verbonden tenzij u voorafgaand een andere afspraak heeft gemaakt met uw coach.